Työnohjaus

Työnohjausta ryhmille, yksilöille ja johdon työnohjaus Tampereella ja Pirkanmaalla.  Yksilötyönohjausta myös skypen välityksellä paikkakunnasta riippumatta.

Työnohjaus on tavoitteellista ja aktiivista toimintaa, jossa tarkastelun kohteena on oma ammatillinen kehittyminen suhteessa työhön ja työyhteisöön.  Jotta kehittyisimme työssämme ja kasvaisimme myös ihmisinä ja työtovereina, tarvitsemme pysähtymistä yhdessä sovittujen teemojen äärelle ja reflektoivaa pohdiskelevaa keskustelua. Näin voimme tarkastella omaa työtä erilaisista näkökulmista ja löytää uusia lähestymistapoja ja toimivampia ratkaisuja omaan kuin työyhteisön sujuvaan arkeen. Parhaat oivallukset ja ideat syntyy rennossa ja rauhallisessa tilanteessa, jossa työnohjattava saa itse prosessoida asiaa syvällisesti eteenpäin ja synnyttää omat oivallukset siitä.

Työnohjausta voidaan toteuttaa yksilötyönohjauksena tai ryhmätyönohjauksena. Työnohjaus toimii parhaimmillaan perustyön tukena ja sillä on vaikutusta mm. työssäjaksamiseen, työkykyyn, työtyytyväisyyteen, työn laatuun ja yrityksen tulokseen. Henkilöstöhän on yrityksen tärkein voimavara.  Työyhteisön haasteellisissa tilanteissa työnohjaus tukee työyhteisöä perustehtävän kirkastamisessa sekä yhteisten pelisääntöjen ja toimintatapojen saattamisessa käytännön arkeen. Me kaikki haluamme varmasti tehdä töitä myönteisessä ja hyvän vuorovaikutuksen omaavissa työyhteisöissä, jossa toimitaan ammattitaitoisesti. Se syntyy ainoastaan yhteisessä vuorovaikutuksessa, johon työnohjaus antaa hyvän lähtökohdan.

 Johdon työnohjaus on yksi parhaista keinoista kehittää johtamis- ja esimiestaitoja. Johdon työnohjaus on suunnattu erityisesti esimiestyön tukemiseen, jossa joko muutaman esimiehen pienryhmissä tai yksilöohjauksessa käydään läpi esimiestyön haasteita, tuetaan johtajuudessa ja erilaisten ihmisten kohtaamisessa sekä mietitään henkilökohtaisia ammatillisen kehittämisen kohteita. Tavoitteet määritellään yksilö- tai ryhmäkohtaisesti ja pienryhmissä toisten esimiesten vertaistuki on myös merkittävä osa yhteistä oppimisprosessia. Johdon työnohjauksessa voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavanlaisia asioita:

 • esimiehen työhyvinvointi, jaksaminen ja itsensä johtaminen
 • johtajapersoonan osa-alueet
 • tietoinen johtaminen
 • esimiehenä kehittyminen ja uusien osaamishaasteiden tunnistaminen
 • ajanhallinta ja työtehtävien priorisointi
 • jämäkkyys ja rajojen asettaminen
 • selkeyttä  tuovat palaverikäytännöt
 • haastavat tilanteet  ja konfliktit työyhteisössä ja puheeksiotto
 • delegointi ja jaettu johtajuus
 • muutoksessa johtaminen
 • työhyvinvoinnin johtaminen
 • erilaiset persoonallisuudet työyhteisössä
 • kehityskeskustelut
 • valmentava johtajuus
 • palautteen anto ja vastaanottaminen
 • vertaistukea kaikkeen esimiestyöhön liittyviin kysymyksiin

Työnohjaus on vaitiolovelvollista toimintaa. Työnohjausta voidaan toteuttaa useilla eri menetelmillä ja niistä sovitaan tarkemmin jokaisen asiakkaan/asiakasryhmän kanssa.